top of page
Accounting Documents
81
Група

ДАНОК НА ДОБИВКА И ДРУГИ ДАВАЧКИ

На сметките од групата 81 - Данок на добивка и други давачки, се евидентира данокот на добивка или другите даноци и давачки утврдени со даночните прописи

bottom of page