top of page
Accounting Documents
800
Синтетска сметка

Добивка пред оданочување

На сметката 800 - Добивка пред оданочување, се евидентира износот на вишокот на приходи над расходи до колку вкупните приходи се во поголем износ од вкупните расходи во пресметковниот период.

bottom of page