top of page
Accounting Documents
776
Синтетска сметка

Приходи од вложувања во неповрзани друштва

На сметката 776 - Приходи од вложувања во неповрзани друштва, се евидентираат приходите од дивиденди или удели, учество во инвестициони фондови и останати финансиски приходи.

bottom of page