top of page
Accounting Documents
774
Синтетска сметка

Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва

На сметката 774 - Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва, се евидентираат приходите од договорните и казнени камати.

bottom of page