top of page
Accounting Documents
773
Синтетска сметка

Приходи од вложувања во поврзани друштва

На сметката 773 - Приходи од вложувања во поврзани друштва, се евидентираат приходите од дивиденди и од удели од матични, зависни и други поврзани друштва.

bottom of page