top of page
Accounting Documents
769
Синтетска сметка

Останати приходи од работењето

На сметката 769 - Останати приходи од работењето, се евидентираат приходите кои не се евидентирани на другите сметки во рамки на групата 76.

bottom of page