top of page
Accounting Documents
768
Синтетска сметка

Приходи од укинување на долгорочни резервирања

На сметката 768 - Приходи од укинување на долгорочни резервирања, се евидентираат приходите од укинување на долгорочните резервирања.

bottom of page