top of page
Accounting Documents
759
Синтетска сметка

Приходи од вредносно усогласување на останати средства

На сметката 759 - Приходи од вредносно усогласување на останати средства, се евидентираат приходите според називот на сметката.

bottom of page