top of page
Accounting Documents
756
Синтетска сметка

Приходи од вредносно усогласување на залихи

На сметката 756 - Приходи од вредносно усогласување на залихи, се евидентираат приходите според називот на сметката.

bottom of page