top of page
Accounting Documents
755
Синтетска сметка

Приходи од вредносно усогласување на краткорочни побарувања

На сметката 755 - Приходи од вредносно усогласување на краткорочни побарувања, се евидентираат приходите според називот на сметката.

bottom of page