top of page
Accounting Documents
750
Синтетска сметка

Приходи од вредносно усогласување на нематеријални средства

На сметката 750 - Приходи од вредносно усогласување на нематеријални средства, се евидентираат приходите според називот на сметката.

bottom of page