top of page
Accounting Documents
749
Синтетска сметка

Останати приходи од продажба на неповрзани друштва

На сметката 749 -Останати приходи од продажба на неповрзани друштва, се евидентираат приходите од продажба кои не се евидентирани на другите сметки во рамки на групата 74.

bottom of page