top of page
Accounting Documents
748
Синтетска сметка

Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг)

На сметката 748 - Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг), се евидентираат приходите од финансиски наем (лизинг).

bottom of page