top of page
Accounting Documents
745
Синтетска сметка

Приходи врз основа на употреба на сопствени добра (производи, стоки) и услуги

На сметката 745 - Приходи врз основа на употреба на сопствени добра (производи, стоки) и услуги, се евидентираат приходите врз основа на употреба на сопствени добра за изработка на објекти, постројки, алат, опрема и друго.

bottom of page