top of page
Accounting Documents
702
Синтетска сметка

Набавна вредност на продадени нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење

На сметката 702 - Набавна вредност на продадени нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење, се евидентира расходот според називот на сметката.

bottom of page