top of page
Accounting Documents
678
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење

На сметките 678- Вредносно усогласување на нетековните средства кои се чуваат за продажба и прекинатото работење, се евидентира разликата меѓу нето продажната вредност на тие средства и нивната сметководствена вредност.

bottom of page