top of page
Accounting Documents
669
Синтетска сметка

Разлика во цени на стоките

На сметката 669 - Разлика во цени на стоките, се евидентира разликата во цените на залихите на стоки евидентирани на сметките од групата 66.

bottom of page