top of page
Accounting Documents
664
Синтетска сметка

Вкалкулиран данок на додадена вредност

На сметката 664 - Вкалкулиран данок на додадена вредност, се евидентира пресметаниот ДДВ во вредноста на залихите на стоки во продавници.

bottom of page