top of page
Accounting Documents
660
Синтетска сметка

Стоки на залиха

На сметката 660 - Стоки на залиха, се евидентира вредноста на залихата на стоки пред ставање на стоките во промет.

bottom of page