top of page
Accounting Documents
659
Синтетска сметка

Пресметка на набавката

На сметката 659 - Пресметка на набавката, се пресметува и се пренесува вредноста на набавените стоки на сметките од групата 66.

bottom of page