top of page
Accounting Documents
653
Синтетска сметка

Данок на додадена вредност, акцизи и други давачки за стоки

На сметката 653 - Данок на додадена вредност, акцизи и други давачки за стоки, се евидентира данок на додадена вредност, акцизи и други давачки при набавка на стоките.

bottom of page