top of page
Accounting Documents
635
Синтетска сметка

Вкалкулирани акцизи

На сметката 635 - Вкалкулирани акцизи, се евидентира пресметаната акциза во вредноста на залихите готовите производи во сопствените продавници, доколку продажните цени се формираат со акциза.

bottom of page