top of page
Accounting Documents
633
Синтетска сметка

Производи во продавница

На сметката 633 - Производи во продавница, се евидентира вредноста на готовите производи според називот на сметката .

bottom of page