top of page
Accounting Documents
630
Синтетска сметка

Производи на залиха

На сметката 630 – Производи на залиха, се евидентира вредноста на залихите на готови производи

bottom of page