top of page
Accounting Documents
611
Синтетска сметка

Залиха на биолошки средства за продажба

На сметката 611 - Залиха на биолошки средства за продажба, се евидентираат залихите според називот на сметката.

bottom of page