top of page
Accounting Documents
480
Синтетска сметка

Удел во загуба на придружно друштво

На сметката 480 - Удел во загуба на придружно друштво, се евидентира уделот во загубата на придружно друштво согласно МСС 28 и оддел 14 од меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page