top of page
Accounting Documents
477
Синтетска сметка

Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства

На сметката 477 - Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства, се евидентира вредносното усогласување (обезвреднување) на харти­ите од вредност кои се чуваат за тргување.На сметката 479 -Останати финансиски расходи, се евидентираат расходите кои не се евидентирани на сметките од групата 47.

bottom of page