top of page
Accounting Documents
476
Синтетска сметка

Вредносно усогласување (обезвреднување) на долгорочни финансиски средства и хартии од вредност расположиви за продажба

На сметката 476 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на долго­рочни финансиски средства и хартии од вред­ност расположиви за продажба, се евидентира вредносното усогласување според називот на сметката .

bottom of page