top of page
Accounting Documents
475
Синтетска сметка

Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва

На сметката 475 –Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва, се евидентираат негативни курсни разлики на монетарни ставки пресметани по среден курс на НБРМ.

bottom of page