top of page
Accounting Documents
471
Синтетска сметка

Расходи врз основа на курсни разлики од работењето со поврзани друштва

На сметката 471 - Расходи врз основа на курсни разлики од работењето со поврзани друштва, се евидентираат расходите за курсни разлики според називот на сметката.

bottom of page