top of page
Accounting Documents
467
Синтетска сметка

Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци

На сметката 467 - Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци, се евидентираат одобрените попусти по извршена продажба, расходи за рекламации за неквалитет, како и расходи заради дадени примероци за контрола, прегледи и слично.

bottom of page