top of page
Accounting Documents
463
Синтетска сметка

Загуба од продажба на материјали

На сметката 463 -Загуба од продажба на материјали се евидентира загубата, ако материјалите се продадат по пониска вредност од сметководствената вредност.

bottom of page