top of page
Accounting Documents
461
Синтетска сметка

Загуби врз основа на расходување и загуба од продажба на биолошки средства

На сметката 461 - Загуби врз основа на расходување и загуба од продажба на биолошки средства, се евидентира неотпишаната вредност и дополнителните трошоци на отпишаните биолошки средства и загубата од продажба на овие средства.

bottom of page