top of page
Accounting Documents
460
Синтетска сметка

Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нематеријални и материјални средства

bottom of page