top of page
Accounting Documents
455
Синтетска сметка

Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања

На сметката 455 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочните побарувања, се евидентира обезвреднувањето на побарувањата до 1 година.

bottom of page