top of page
Accounting Documents
449
Синтетска сметка

Останати трошоци на работењето

На сметката 449 - Останати трошоци на работењето, се евидентираат трошоците за кои не е пропишана посебна сметка во рамки на групата 44.

bottom of page