top of page
Accounting Documents
444
Синтетска сметка

Трошоци за репрезентација

На сметката 444 -Трошоци за репрезентација, се евидентираат трошоците според називот на сметката.

bottom of page