top of page
Accounting Documents
436
Синтетска сметка

Долгорочни резервирања на трошоци за преструктуирање

На сметката 436 -Долгорочни резервирања на трошоци за преструктуирање, се евидентираат трошоците според називот на сметката.

bottom of page