top of page
Accounting Documents
43
Група

ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА

На сметките од групата 43 - Трошоци за амортизација и резервирања, се евидентираат трошоците за амортизација на нематеријалните средства и на материјалните средства пресметани во согласност со сметководствената политика на друштвото и за резервирања кои се признаваат и вреднуваат во согласност со МСС 37 и МСС 19 и оддел 21 и 28 од меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти и сметководствената политика.

bottom of page