top of page
Accounting Documents
420
Синтетска сметка

Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)

На сметката 420 - Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство), се евидентираат трошоците според називот на сметката.

bottom of page