top of page
Accounting Documents
419
Синтетска сметка

Останати услуги

На сметката 419 - Останати услуги се евидентираат трошоците за сите услуги кои не се евидентирани на сметките од групата 41.

bottom of page