top of page
Accounting Documents
415
Синтетска сметка

Комунални услуги

На сметката 415 - Комунални услуги, се евидентираат трошоците за снабдување со вода и наводнување, за изнесување и собирање на смет и фекалии, за одржување на зеленило, за дератизација и дезинфекција, за одводнување и прочистување на отпадни и атмосферски води.

bottom of page