top of page
Accounting Documents
413
Синтетска сметка

Услуги за одржување и заштита

На сметката 413 - Услуги за одржување и заштита, се евидентираат трошоците за одржување на нетековни средства и трошоците за заштита.

bottom of page