top of page
Accounting Documents
412
Синтетска сметка

Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги

На сметката 412 - Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги, се евидентираат услугите за изработка на добра кои се составен дел на процесот на производство, како што се услугите за доработка, изработка, преработка и слично во производство и изградба и останати надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги.

bottom of page