top of page
Accounting Documents
410
Синтетска сметка

Транспортни услуги

На сметката 410 - Транспортни услуги, се евидентираат транспортните услуги од други субјекти, како што се трошоците за патен, железнички, воздушен, воден транспорт, за услуги за достава и логистика и останати трошоци за транспорт.

bottom of page