top of page
Accounting Documents
405
Синтетска сметка

Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)

На сметката 405 - Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба), се евидентира трошокот според називот на сметката.

bottom of page