top of page
Accounting Documents
404
Синтетска сметка

Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)

На сметката 404 - Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство), се евидентираат вградените делови во сопствени и туѓи производни хали, постројки и опрема, потрошени резервни делови и материјали за замена во гарантен рок.

bottom of page