top of page
Accounting Documents
401
Синтетска сметка

Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)

На сметката 401 - Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба), се евидентираат материјалните трошоци за администрацијата, управата и продажбата.

bottom of page