top of page
Accounting Documents
358
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на залихи на ситен инвентар, амбалажа и автогуми

На сметката 358 - Вредносно усогласување на залихите на ситен инвентар, амбалажа и автогумите, се евидентира разликата меѓу пониската нето продажна вредност и сметководствената вредност на залихите на ситен инвентар, амбалажа и автогуми.

bottom of page