top of page
Accounting Documents
352
Синтетска сметка

Залиха на амбалажа

На сметката 352 - Залиха на амбалажа, се евидентираат залихите на одделни амбалажи.

bottom of page